Salgs- og leveringsbetingelser

1. Definitioner

Medmindre andet fremgår af teksten, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser: ”Kunden” står for det selskab eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Klimabrands A/S. ”KB” står for Klimabrands A/S, CVR-nr. 33771622. ”Salgs- og leveringsbetingelser” står for nærværende salgs- og leveringsbetingelser inklusive Garantibestemmelser (https://klimabrands.dk/garantibestemmelser/) – som udgør en integreret del af Salgs- og leveringsbetingelserne. ”Produkt” står for et af KB’s produkter. ”Skaffevarer” står for ikke-lagerførte produkter hos KB, som er fremstillet specielt efter kundens ønsker. ”Tillæg” står for de til enhver tid gældende tillæg for levering af Produkter mv., herunder fragt omkostninger. ”Direkte leverancer” står for levering af Produkter direkte fra KB til slutkunden

2. Gyldighed

Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle afgivne tilbud vedrørende salg og levering af Produkter fra KB, medmindre andet er skriftligt aftalt. Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende både i forhold til KB’s levering af Produkter til Kunden og i forhold til Direkte leverancer.

3. Produktinformation

Produktinformationer såsom priser, billeder, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre informationer i KB’s kataloger og andet salgsmateriale eller i andre medier, herunder KB’s hjemmeside, skal ikke betragtes som juridisk bindende, men som vejledende. KB kan ikke garantere eller stå inde for, at Produktet egner sig til kundens behov. Derfor er Kunden selv ansvarlig for at sikre, at Produktet egner sig til behovet og opfylde de nødvendige krav.

4. Produktopdatering

KB forbeholder sig retten til at opdatere produktdesign og -specifikationer uden forudgående varsel, for at forbedre produkter.

5. Levering og risikoens overgang

Ved leveringen af Produktet, foretaget af et fragtfirma udpeget af KB, overgår risikoen for Produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler Kunden et nærmere fastsat Tillæg for levering af Produktet. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet. Ved leveringen af Produktet, foretaget af et andet fragtfirma end udpeget af KB overgår risikoen for Produktets hændelige undergang ved afhentning af Produktet fra KB’s lager. KB forbeholder sig retten til at foretage delleverancer. Vedrører ordren Produkter, som på ordredatoen ikke er på KB’s lager, vil KB inden rimelig tid underrette Kunden herom, samt oplyse hvornår levering forventes at kunne ske. I forbindelse med leveringen skal Kunden straks foretage en passende undersøgelse af det leverede Produkt. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt har en synlig skade, skal Kunden straks og senest på leveringsdagen give KB meddelelse herom. Hvis Kunden i forbindelse med leveringen af Produktet har kvitteret på et fragtbrev uden anmærkninger, er det ikke muligt at klage over, at Produktet havde en synlig skade ved leveringen. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt havde en usynlig skade ved leveringen, skal Kunden senest 5 dage fra leveringen af Produktet give meddelelse herom til KB. Hvis Kunden vil klage over fejllevering, skal Kunden senest 5 dage fra leveringen give meddelelse herom til KB.

6. Emballage

Kunden må ikke ændre, fjerne eller slette Produktets etikettering eller originalemballering og slette advarsler, mærkning, meddelelser eller kendetegn, som udgør en del af eller er anført på Produktet eller Produktets emballage.

7. Priser

Alle priser er angivet i enten danske kroner eller euro og er eksklusive moms og ab lager.

8. Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant uden fradrag af nogen art, medmindre andet er aftalt. Betaler Kunden ikke det fulde beløb rettidigt, kan KB fra forfaldsdatoen opkræve rente ifølge renteloven + opkrævningsgebyr på 100 kr.

9. Returnering

Kunden kan undtagelsesvis returnere købte produkter inden for 8 dage. Dette er forudsat at Produktet ikke er Skaffevarer og er i ubeskadiget stand og returneres i original emballage.

10. Garanti

Som producent af Produktet yder KB en garanti i henhold til vilkår nærmere beskrevet i Bilag 1.

11. Mangler og reklamation

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel ved Produktet, som Kunden har eller burde have opdaget, skal Kunden straks og senest 5 dage fra leveringen af Produktet give KB meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den mangel, som Kunden påberåber sig ved Produktet, var til stede på tidspunktet for leveringen af Produktet til Kunden. Afhjælpning af mangler ved Produktet vil efter KB’s valg ske enten ved udbedring af manglen eller ved omlevering. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med udbedring eller omlevering, herunder omkostninger til montering og installering af det omleverede Produkt. Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdagen, påberåbt sig en eventuel mangel ved det leverede Produkt overfor KB, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager KB sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte Produkt i et tidsrum af 12 måneder, dog således at KB’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte Produkt kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra det oprindelige leveringstidspunkt.

12. Ansvarsbegrænsninger ved forsinkelse, mangler eller fejlleverancer

KB kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte Produkt, medmindre KB har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til KB. Det samme gælder endvidere i relation til KB’s forsinkelse i forhold til levering af en eller flere af Kunden tilkøbte Serviceydelser. KB’s samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Produktets pris eksklusive moms. Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden KB’s skriftlige samtykke fritager KB for enhver forpligtelse i forhold til Produktet. Såfremt Kunden berettiget annullerer ordren som følge af en væsentlig mangel eller væsentlig forsinkelse og foretager køb af et produkt svarende til Produktet, kan Kunden kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af KB, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen eksklusive moms for det mangelfulde eller forsinkede Produkt. Kunden har herudover ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af annulleringen af ordren, herunder transportomkostninger eller lignende. Følgende omstændigheder (force majeure) medfører ansvarsfrihed for KB, såfremt de forhindrer levering af Produktet: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, sygdomsudbrud af alvorlig karakter, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. KB skal inden rimelig tid skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af Produktet, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse træder i kraft, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

13. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. KB kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af KB eller andre, som KB er ansvarlig for. KB er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et Produkt, efter levering er sket. KB er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden, eller på Kundens produkter, hvori et Produkt indgår. KB er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af et defekt Produkt, medmindre Kunden kan dokumentere, at KB har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden skal friholde KB for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod KB, i det omfang KB i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

14. Overdragelse af rettigheder og pligter

KB er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.

15. Ændringer

KB forbeholder sig retten til at ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af Salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på www.klimabrands.dk

16. Lovvalg og værneting

Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved nærværende Salgs og Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Hjørring, Danmark.


Salgs- og leveringsvilkår

1. Definisjoner

Med mindre annet fremgår av teksten, skal de nedenfor angitte definisjonene gjelde i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser: “Kunden” står for det selskapet eller virksomheten som har avgitt en ordre til Klimabrands A/S. “KB” står for Klimabrands A/S, organisasjonsnummer 33771622. “Salgs- og leveringsbetingelser” står for nærværende salgs- og leveringsbetingelser inkludert Garantibestemmelser (https://klimabrands.dk/garantibestemmelser/) – som utgjør en integrert del av Salgs- og leveringsbetingelsene. “Produkt” står for et av KB’s produkter. “Skaffevarer” står for ikke-lagerførte produkter hos KB, som er fremstilt spesielt etter kundens ønsker. “Tillegg” står for de til enhver tid gjeldende tillegg for levering av Produkter osv., inkludert fraktkostnader. “Direkte leveranser” står for levering av Produkter direkte fra KB til sluttbrukeren.

2. Gyldighet

Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle avgitte tilbud vedrørende salg og levering av Produkter fra KB, med mindre annet er skriftlig avtalt. Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser gjelder både i forhold til KB’s levering av Produkter til Kunden og i forhold til Direkte leveranser.

3. Produktinformasjon

Produktinformasjon som priser, bilder, tegninger, spesifikasjoner og lignende, samt andre opplysninger i KB’s kataloger og annet salgsmateriale eller i andre medier, inkludert KB’s nettside, skal ikke betraktes som juridisk bindende, men som veiledende. KB kan ikke garantere eller stå inne for at Produktet egner seg for kundens behov. Derfor er Kunden selv ansvarlig for å sikre at Produktet egner seg for behovet og oppfyller de nødvendige krav.

4. Produktoppdatering

KB forbeholder seg retten til å oppdatere produktdesign og -spesifikasjoner uten forhåndsvarsel, for å forbedre produkter.

5. Levering og risikoens overgang

Ved leveringen av Produktet, utført av et fraktfirma utpekt av KB, overgår risikoen for Produktets tilfeldige undergang ved leveringen til den avtalte leveringsadressen. Med mindre annet er avtalt, betaler Kunden et nærmere fastsatt Tillegg for levering av Produktet. Leveringen forutsetter at lossingsstedet er tilgjengelig via farbar vei. Kunden er ansvarlig for at lossing kan skje umiddelbart på den avtalte leveringsadressen. Kunden bærer eventuelle merkostnader hvis lossing ikke kan skje som forventet. Ved leveringen av Produktet, utført av et annet fraktfirma enn utpekt av KB, overgår risikoen for Produktets tilfeldige undergang ved henting av Produktet fra KB’s lager. KB forbeholder seg retten til å foreta delleveranser. Hvis ordren gjelder Produkter som på ordredatoen ikke er på KB’s lager, vil KB innen rimelig tid informere Kunden om dette, samt opplyse når levering forventes å kunne skje. I forbindelse med leveringen skal Kunden umiddelbart foreta en passende undersøkelse av det leverte Produktet. Hvis Kunden vil påberope seg at det leverte Produktet har en synlig skade, må Kunden umiddelbart og senest på leveringsdagen gi KB beskjed om dette. Hvis Kunden i forbindelse med leveringen av Produktet har kvittert på en fraktbrev uten anmerkninger, er det ikke mulig å klage over at Produktet hadde en synlig skade ved leveringen. Hvis Kunden vil påberope seg at det leverte Produktet hadde en usynlig skade ved leveringen, må Kunden senest 5 dager etter leveringen av Produktet gi beskjed om dette til KB. Hvis Kunden vil klage over feillevering, må Kunden senest 5 dager etter leveringen gi beskjed om dette til KB.

6. Emballasje

Kunden kan ikke endre, fjerne eller slette Produktets merking eller original emballasje og slette advarsler, merking, meldinger eller kjennetegn, som utgjør en del av eller er angitt på Produktet eller Produktets emballasje.

7. Priser

Alle priser er oppgitt enten i danske kroner eller euro og er eksklusive mva og ab lager.

8. Betaling

Betalingsbetingelsene er netto kontant uten fradrag av noen art, med mindre annet er avtalt. Betaler Kunden ikke det fulle beløpet rettidig, kan KB fra forfallsdatoen kreve rente i henhold til renteloven + påkravningsgebyr på 100 kr.

9. Retur

Kunden kan unntaksvis returnere kjøpte produkter innen 8 dager. Dette forutsetter at Produktet ikke er Skaffevarer og er i uskadet stand og returneres i original emballasje.

10. Garanti

Som produsent av Produktet gir KB en garanti i henhold til vilkår nærmere beskrevet i Vedlegg 1.

11. Mangler og reklamasjon

Hvis Kunden vil påberope seg en mangel ved Produktet, som Kunden har eller burde ha oppdaget, må Kunden umiddelbart og senest 5 dager etter leveringen av Produktet gi KB beskjed om dette og oppgi hva mangelen består i. Det er Kunden som har bevisbyrden for at den mangelen Kunden påberoper seg ved Produktet, var til stede på tidspunktet for leveringen av Produktet til Kunden. Utbedring av mangler ved Produktet vil etter KB’s valg skje enten ved utbedring av mangelen eller ved omlevering. Kunden har ikke rett til å gjøre ytterligere mangelsbeføyelser gjeldende, og Kunden har derfor ikke rett til erstatning eller godtgjørelse for tap og kostnader som Kunden måtte bli påført i

forbindelse med utbedring eller omlevering, inkludert kostnader til montering og installasjon av det omleverte Produktet. Har Kunden ikke innen 12 måneder etter leveringsdagen påberopt seg en eventuell mangel ved det leverte Produktet overfor KB, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende. For deler som er utskiftet eller reparert, påtar KB seg de samme forpliktelsene som gjelder for det opprinnelig solgte Produktet i en periode på 12 måneder, dog slik at KB’s mangelansvar ikke for noen del av det solgte Produktet kan utstrekkes til mer enn 18 måneder fra det opprinnelige leveringstidspunktet.

12. Ansvarsbegrensninger ved forsinkelse, mangler eller feilleveranser

KB kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for driftstap, fortjenestetap eller andre indirekte tap og følgeskader, inkludert konvensjonelle botbetalinger eller betaling av andre bøter, i anledning forsinkelse eller mangler ved det solgte Produktet, med mindre KB har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Det samme gjelder med hensyn til feilleveranser, som direkte kan tilskrives KB. Det samme gjelder også i forhold til KB’s forsinkelse med levering av en eller flere av Kunden tilkjøpte Tjenesteytelser. KB’s samlede erstatningsansvar kan under ingen omstendigheter overstige Produktets pris eksklusive mva. Endring av eller inngrep i det solgte Produktet uten KB’s skriftlige samtykke fritar KB for enhver forpliktelse med hensyn til Produktet. Dersom Kunden berettiget kansellerer ordren som følge av en vesentlig mangel eller vesentlig forsinkelse og foretar kjøp av et produkt tilsvarende Produktet, kan Kunden kreve sine direkte og dokumenterbare kostnader ved anskaffelse av det tilsvarende produktet fra en annen leverandør dekket av KB, som imidlertid under ingen omstendigheter kan overstige 15 % av prisen eksklusive mva for det mangelfulle eller forsinkede Produktet. Kunden har utover dette ikke rett til annen erstatning som følge av kanselleringen av ordren, inkludert transportkostnader eller lignende. Følgende omstendigheter (force majeure) medfører fritak for ansvar for KB, dersom de hindrer levering av Produktet: Arbeidskonflikt, streik, lockout og enhver annen omstendighet som partene ikke har kontroll over, slik som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, oppløp og uroligheter, ekstremvær og naturkatastrofer, inkludert vulkanutbrudd og skybrudd, alvorlige sykdomsutbrudd, mangel på transportmidler, generell varemangel, drivstoffrestriksjoner og mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra leverandører, som skyldes noen av de nevnte omstendighetene i dette punktet. Omstendigheter som nevnt, som hadde inntruffet før tilbudets avgitte/ordrens inngåelse, medfører kun fritak for ansvar dersom deres innvirkning på ordrens oppfyllelse ikke kunne forutsees på dette tidspunktet. KB skal innen rimelig tid skriftlig varsle Kunden hvis det inntreffer slike omstendigheter.

Dersom forsinkelse ved levering skyldes force majeure, utsettes leveringstiden med den tid som hindringen varer, hvor begge parter imidlertid har rett til ansvarsfritt å kansellere ordren om levering av Produktet når hindringen har vart i mer enn 3 måneder. Nærværende bestemmelse gjelder uavhengig av om årsaken til forsinkelsen inntrer før eller etter utløpet av den avtalte leveringstiden.

13. Produktansvar

For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i dansk rett med de ansvarsbegrensninger som følger av nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. KB kan kun pådras ansvar for personskade forårsaket av et Produkt hvis det kan bevises at skaden er en følge av forsømmelse eller uaktsomhet utvist av KB eller andre som KB er ansvarlig for. KB er ikke ansvarlig for eventuell skade på fast eiendom eller løsøre forårsaket av et Produkt etter at levering har funnet sted. KB er heller ikke ansvarlig for eventuell skade på produkter som er produsert av eller oppbevares hos Kunden, eller på Kundens produkter hvor et Produkt inngår. KB er ikke ansvarlig for driftstap, fortjenestetap eller andre indirekte tap eller følgeskader, inkludert konvensjonelle botbetalinger eller betaling av andre bøter, i anledning av et defekt Produkt, med mindre Kunden kan dokumentere at KB har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Kunden skal frita KB for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar rettet mot KB fra tredjepart, i den grad KB i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

14. Overføring av rettigheter og plikter

KB har rett til å overføre alle rettigheter og plikter med hensyn til oppfyllelse av en ordre til tredjepart uten Kundens aksept.

15. Endringer

KB forbeholder seg retten til å endre disse Salgs- og leveringsbetingelsene. Den til enhver tid gjeldende versjonen av Salgs- og leveringsbetingelsene kan alltid finnes på www.klimabrands.dk

16. Lovvalg og verneting

Disse Salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt dansk rett, med unntak av de danske internasjonale privatrettslige reglene og De Forente Nasjon

ers konvensjon om internasjonale kjøpsavtaler (CISG). Enhver tvist som måtte oppstå i partenes samhandelsforhold, som regulert ved nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses ved minnelighet, skal bringes inn for Retten i Hjørring, Danmark.


Försäljnings- och leveransvillkor

1. Definitioner

Om inte annat anges i texten ska följande definitioner gälla i dessa Försäljnings- och leveransvillkor: “Kunden” avser det företag eller den verksamhet som har lagt en order hos Klimabrands A/S. “KB” står för Klimabrands A/S, CVR-nr. 33771622. “Försäljnings- och leveransvillkor” avser dessa försäljnings- och leveransvillkor inklusive Garantivillkor (https://klimabrands.dk/garantibestemmelser/), vilka utgör en integrerad del av försäljnings- och leveransvillkoren. “Produkt” avser en av KB:s produkter. “Beställningsvaror” avser icke-lagerförda produkter hos KB, som tillverkas speciellt enligt kundens önskemål. “Tillägg” avser de för tillfället gällande tilläggen för leverans av Produkter m.m., inklusive fraktkostnader. “Direktleveranser” avser leverans av Produkter direkt från KB till slutkunden.

2. Giltighet

Dessa Försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla lämnade erbjudanden avseende försäljning och leverans av Produkter från KB, om inte annat är skriftligen överenskommet. Dessa Försäljnings- och leveransvillkor gäller både i förhållande till KB:s leverans av Produkter till Kunden och i förhållande till Direktleveranser.

3. Produktinformation

Produktinformation såsom priser, bilder, ritningar, specifikationer och liknande, samt annan information i KB:s kataloger och annat säljmaterial eller i andra medier, inklusive KB:s hemsida, ska inte betraktas som juridiskt bindande utan som vägledande. KB kan inte garantera eller stå för att Produkten är lämplig för kundens behov. Därför är Kunden själv ansvarig för att säkerställa att Produkten är lämplig för behovet och uppfyller de nödvändiga kraven.

4. Produktuppdatering

KB förbehåller sig rätten att uppdatera produktdesign och -specifikationer utan föregående meddelande, för att förbättra produkterna.

5. Leverans och övergång av risk

Vid leverans av Produkten, utförd av ett fraktföretag utsedd av KB, övergår risken för Produkts oförutsedda undergång vid leveransen till den överenskomna leveransadressen. Om inte annat är överenskommet, betalar Kunden en närmare specificerad Tillägg för leverans av Produkten. Leveransen förutsätter att avlastningsplatsen är tillgänglig via farbar väg. Kunden ansvarar för att omedelbar avlastning kan ske vid den överenskomna leveransadressen. Kunden bär eventuella merkostnader om avlastning inte kan ske som förväntat. Vid leverans av Produkten, utförd av ett annat fraktföretag än det utsedda av KB, övergår risken för Produkts oförutsedda undergång vid hämtning av Produkten från KB:s lager. KB förbehåller sig rätten att göra delleveranser. Om ordern avser Produkter som vid ordertidpunkten inte finns i KB:s lager, kommer KB inom skälig tid att meddela Kunden härom samt ange när leverans förväntas kunna ske. I samband med leveransen ska Kunden omedelbart göra en lämplig undersökning av den levererade Produkten. Om Kunden vill åberopa att den levererade Produkten har en synlig skada ska Kunden omedelbart och senast på leveransdagen meddela KB härom. Om Kunden vid leveransen av Produkten har kvitterat på ett fraktsedel utan anmärkningar, är det inte möjligt att reklamera att Produkten hade en synlig skada vid leveransen. Om Kunden vill åberopa att den levererade Produkten hade en osynlig skada vid leveransen, ska Kunden senast 5 dagar från leveransen av Produkten meddela KB härom. Om Kunden vill reklamera felleveransen, ska Kunden senast 5 dagar från leveransen meddela KB härom.

6. Förpackning

Kunden får inte ändra, ta bort eller radera Produktens märkning eller originalförpackning och ta bort varningar, märkning, meddelanden eller kännetecken som utgör en del av eller anges på Produkten eller Produktens förpackning.

7. Priser

Alla priser anges antingen i danska kronor eller euro och är exklusive moms och från lager.

8. Betalning

Betalningsvillkoren är netto kontant utan avdrag av något slag, om inte annat är överenskommet. Betalar Kunden inte hela beloppet i tid, kan KB från förfallodagen kräva ränta enligt räntelagen + inkassokostnader på 100 kr.

9. Retur

Kunden kan undantagsvis returnera köpta produkter inom 8 dagar. Detta förutsätter att Produkten inte är en Beställningsvara och är i oskadat skick och returneras i originalförpackning.

10. Garanti

Som tillverkare av Produkten tillhandahåller KB en garanti enligt villkor närmare beskrivna i Bilaga 1.

11. Fel och reklamation

Om Kunden vill åberopa ett fel på Produkten som Kunden har eller borde ha upptäckt, ska Kunden omedelbart och senast 5 dagar från leveransen av Produkten meddela KB härom och ange vad felet består i. Kunden har bevisbördan för att det fel som Kunden åberopar på Produkten fanns vid leveranstidpunkten för Produkten till Kunden. Åtgärdande av fel på Produkten ska efter KB:s val antingen ske genom att åtgärda felet eller genom omleverans. Kunden har inte rätt att göra ytterligare felbefogenheter gällande, och Kunden har således inte rätt till ersättning eller återbetalning för fö

rluster och kostnader som Kunden kan ådra sig i samband med åtgärdande eller omleverans, inklusive kostnader för montering och installation av den omlevererade Produkten. Om Kunden inte inom 12 månader från leveransdagen har åberopat ett eventuellt fel på den levererade Produkten gentemot KB, kan Kunden inte senare göra gällande felet. För delar som har bytts ut eller reparerats åtar sig KB samma förpliktelser som gäller för den ursprungligen sålda Produkten under en period av 12 månader, dock så att KB:s felansvar för någon del av den sålda Produkten inte kan förlängas till mer än 18 månader från den ursprungliga leveranstidpunkten.

12. Begränsningar av ansvar vid försening, fel eller felaktiga leveranser

KB kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för driftsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster och följdförluster, inklusive viten eller betalning av andra böter, till följd av förseningar eller fel på den sålda Produkten, om inte KB har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Detsamma gäller för felaktiga leveranser som kan hänföras direkt till KB. Detsamma gäller även i förhållande till KB:s försening med leverans av en eller flera av de Serviceytelser som Kunden har köpt. KB:s samlade skadeståndsansvar kan under inga omständigheter överstiga Produkts prissättning exklusive moms. Ändringar i eller ingrepp i den sålda Produkten utan KB:s skriftliga samtycke befriar KB från alla förpliktelser i förhållande till Produkten. Om Kunden befogat annullerar ordern på grund av ett väsentligt fel eller väsentlig försening och köper en produkt motsvarande Produkten, kan Kunden kräva sina direkta och dokumenterade kostnader för förvärvet av den motsvarande produkten från en annan leverantör täckt av KB, vilket dock under inga omständigheter kan överstiga 15 % av priset exklusive moms för den felaktiga eller försenade Produkten. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning på grund av annulleringen av ordern, inklusive transportkostnader eller liknande. Följande omständigheter (force majeure) medför befrielse från ansvar för KB om de förhindrar leveransen av Produkten: Arbetskonflikt, strejk, lockout och alla andra omständigheter som parterna inte har kontroll över, såsom brand, krig, mobilisering eller oväntade militärkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslagtagande, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, ovanligt väder och naturkatastrofer, inklusive vulkanutbrott och skyfall, allvarliga sjukdomsutbrott, brist på transportmedel, allmän varuknapphet, bränslerestriktioner och brister i eller förseningar av leveranser från leverantörer som beror på någon av de i detta avsnitt nämnda omständigheterna. Omständigheter som nämnts, som inträffade före erbjudandets lämnande/orderns ingående, medför endast befrielse från ansvar om deras inverkan på orderns fullgörande inte kunde förutses vid den tidpunkten. KB ska inom skälig tid skriftligen underrätta Kunden om dessa omständigheter.

Om förseningen vid leverans beror på force majeure, förlängs leveranstiden med den tid som hindret varar, men båda parter har rätt att fritt annullera ordern om leveransen av Produkten när hindret har varat i mer än 3 månader. Denna bestämmelse träder i kraft oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

13. Produktansvar

För produktansvar gäller de till var tid gällande reglerna i dansk lag med de ansvarsbegränsningar som följer av dessa Försäljnings- och leveransvillkor. KB kan endast hållas ansvarigt för personskador orsakade av en Produkt om det kan bevisas att skadan är ett resultat av försummelse eller oaktsamhet från KB eller andra som KB är ansvarig för. KB ansvarar inte för eventuell skada på fast egendom eller lösa egendom orsakad av en Produkt efter leverans har skett. KB ansvarar inte heller för eventuell skada på produkter som tillverkas av eller lagras hos Kunden, eller på Kundens produkter där en Produkt ingår. KB ansvarar inte för driftsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster eller följdförluster, inklusive viten eller betalning av andra böter, till följd av en defekt Produkt, om inte Kunden kan påvisa att KB har agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Kunden ska befria KB från alla skadeståndsanspråk avseende produktansvar som framställs av tredje man mot KB, i den utsträckning KB enligt dessa Försäljnings- och leveransvillkor inte är ansvarig gentemot Kunden.

14. Överföring av rättigheter och skyldigheter

KB har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende uppfyllande av en order till tredje part utan Kundens accept.

15. Ändringar

KB förbehåller sig rätten att ändra dessa Försäljnings- och leveransvillkor. Den till var tid gällande versionen av Försäljnings- och leveransvillkoren kan alltid hittas på www.klimabrands.dk

16. Lagval och forum

Dessa Försäljnings- och leveransvillkor lyder under dansk lag, med undantag för dansk internationell privaträtt och Förenta nationernas konvention om internationella köp (CISG). Tvist som uppstår i parternas handelsförhållande, som regleras enligt dessa Försäljnings- och leveransvillkor, och som inte kan lösas genom förlikning, ska hänskjutas till domstolen i Hjørring, Danmark.


Sales and delivery terms

1. Definitions

Unless otherwise stated in the text, the definitions listed below shall apply to these Sales and Delivery Terms: “Customer” refers to the company or business that has placed an order with Klimabrands A/S. “KB” refers to Klimabrands A/S, CVR no. 33771622. “Sales and Delivery Terms” refers to these sales and delivery terms including Warranty Terms (https://klimabrands.dk/garantibestemmelser/) – which constitute an integral part of the Sales and Delivery Terms. “Product” refers to one of KB’s products. “Special order items” refer to non-stock items at KB, which are specially manufactured according to the customer’s wishes. “Additional charges” refer to the applicable surcharges for the delivery of Products, including freight costs. “Direct deliveries” refer to the delivery of Products directly from KB to the end customer.

2. Validity

These Sales and Delivery Terms apply to all offers regarding the sale and delivery of Products from KB, unless otherwise agreed in writing. These Sales and Delivery Terms apply both in relation to KB’s delivery of Products to the Customer and in relation to Direct deliveries.

3. Product Information

Product information such as prices, images, drawings, specifications, and the like, as well as other information in KB’s catalogs and other sales material or in other media, including KB’s website, should not be considered legally binding but as indicative. KB cannot guarantee or vouch for the suitability of the Product for the customer’s needs. Therefore, the Customer is responsible for ensuring that the Product is suitable for the need and meets the necessary requirements.

4. Product Updates

KB reserves the right to update product designs and specifications without prior notice to improve products.

5. Delivery and Transfer of Risk

Upon delivery of the Product, made by a freight company appointed by KB, the risk of accidental loss of the Product passes upon delivery to the agreed delivery address. Unless otherwise agreed, the Customer pays a specified Additional charge for the delivery of the Product. Delivery is subject to the unloading site being accessible by road. The Customer is responsible for ensuring that immediate unloading can take place at the agreed delivery address. The Customer shall bear any additional costs if unloading cannot take place as expected. Upon delivery of the Product, made by a freight company other than appointed by KB, the risk of accidental loss of the Product passes upon pickup of the Product from KB’s warehouse. KB reserves the right to make partial deliveries. If the order concerns Products that are not in stock at KB on the order date, KB will notify the Customer thereof within a reasonable time, and specify when delivery is expected to take place. In connection with the delivery, the Customer must immediately conduct an appropriate examination of the delivered Product. If the Customer wishes to claim that the delivered Product has visible damage, the Customer must notify KB immediately and no later than on the day of delivery. If the Customer has signed a freight document without any remarks regarding the delivery, it is not possible to complain that the Product had visible damage upon delivery. If the Customer wishes to claim that the delivered Product had invisible damage upon delivery, the Customer must notify KB thereof no later than 5 days from the delivery of the Product. If the Customer wishes to complain about a delivery error, the Customer must notify KB thereof no later than 5 days from the delivery.

6. Packaging

The Customer may not change, remove, or delete the labeling or original packaging of the Product and delete warnings, labeling, notices, or characteristics that are part of or listed on the Product or its packaging.

7. Prices

All prices are stated in either Danish Kroner or Euro and are exclusive of VAT and ex works.

8. Payment

The payment terms are net cash without any deduction of any kind unless otherwise agreed. If the Customer does not pay the full amount on time, KB may charge interest according to the Interest Act + a collection fee of DKK 100.

9. Returns

The Customer may exceptionally return purchased products within 8 days, provided that the Product is not Special order items and is in undamaged condition and returned in the original packaging.

10. Warranty

As the manufacturer of the Product, KB provides a warranty in accordance with the terms described in Annex 1.

11. Defects and Complaints

If the Customer wishes to invoke a defect in the Product that the Customer has or should have discovered, the Customer must immediately and no later than 5 days from the delivery of the Product notify KB thereof and specify the nature of the defect. It is the Customer’s burden of proof that the defect the Customer invokes in the Product was present at the time of delivery of the Product to the Customer. Remediation of defects in the Product will, at KB’s option, be either by rectifying the defect or by replacement. The Customer is not entitled to assert further defect rights, and the Customer is thus not entitled to compensation or reimbursement for loss and costs that the Customer may incur in connection with remediation or replacement, including costs for assembly and installation of the replacement Product. If the Customer has not, within 12 months from the delivery date, invoked any possible defects in the delivered Product against KB, the Customer cannot later assert the defect. For parts that are replaced or repaired, KB assumes the same obligations as apply to the originally sold Product for a period of 12 months, provided, however, that KB’s liability for defects in any part of the sold Product shall not extend to more than 18 months from the original delivery date.

12. Limitation of Liability for Delay, Defects, or Delivery Errors

In no event shall KB be liable for operating losses, loss of profit, or other indirect losses and consequential damages, including contractual penalty payments or payment of other fines, due to delay or defects in the sold Product, unless KB has acted intentionally or with gross negligence. The same applies to delivery errors directly attributable to KB. The same also applies to KB’s delay in delivering one or more Service Services purchased by the Customer. KB’s total liability for damages shall in no event exceed the price of the Product excluding VAT. Alteration or interference with the sold Product without KB’s written consent releases KB from any obligation with regard to the Product. If the Customer validly cancels the order due to a material defect or significant delay and purchases a product equivalent to the Product, the Customer may claim reimbursement of its direct and documentable expenses for the purchase of the equivalent product from another supplier covered by KB, which in no event shall exceed 15% of the price excluding VAT for the defective or delayed Product. Furthermore, the Customer is not entitled to any other compensation in connection with the cancellation of the order, including transportation costs or similar. The following circumstances (force majeure) entail exemption from liability for KB if they prevent the delivery of the Product: labor disputes, strikes, lockouts, and any other circumstances beyond the control of the parties, such as fire, war, mobilization, or unforeseen military call-ups of a similar extent, requisitioning, seizure, currency restrictions, riots and civil disturbances, unusual weather and natural disasters, including volcanic eruptions and cloudbursts, outbreaks of serious diseases, lack of transportation, general scarcity of goods, restrictions on fuel, and deficiencies in or delays of deliveries from suppliers, which are due to any of the circumstances mentioned in this paragraph. Circumstances mentioned that had occurred before the submission of the offer/order entry shall only entail exemption from liability if their influence on the fulfillment of the

order could not be foreseen at that time. KB shall promptly inform the Customer in writing if circumstances occur.

If a delay in delivery is due to force majeure, the delivery time shall be extended by the duration of the impediment, provided, however, that both parties shall be entitled to cancel the order for delivery of the Product when the impediment has lasted for more than 3 months. This provision shall apply regardless of whether the cause of the delay occurs before or after the expiration of the agreed delivery time.

13. Product Liability

For product liability, the rules applicable under Danish law apply with the liability limitations set forth in these Sales and Delivery Terms. KB can only incur liability for personal injury caused by a Product if it can be proven that the injury is a consequence of omission or negligence on the part of KB or others for whom KB is responsible. KB is not liable for any damage to real property or movable property caused by a Product after delivery has occurred. KB is also not liable for any damage to products manufactured by or stored with the Customer, or to the Customer’s products in which a Product is included. KB is not liable for operating losses, loss of profit, or other indirect losses or consequential damages, including contractual penalty payments or payment of other fines, due to a defective Product, unless the Customer can demonstrate that KB has acted with gross negligence or intentionally. The Customer shall indemnify KB against any claims for compensation for product liability made by third parties against KB, to the extent that KB, pursuant to these Sales and Delivery Terms, is not liable to the Customer.

15. Transfer of Rights and Obligations

KB is entitled to transfer all rights and obligations in relation to the fulfillment of an order to a third party without the Customer’s acceptance.

15. Amendments

KB reserves the right to amend these Sales and Delivery Terms. The current version of the Sales and Delivery Terms can always be found at www.klimabrands.dk.

16. Choice of Law and Venue

These Sales and Delivery Terms are subject to Danish law, although Danish international private law rules and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be disregarded. Any dispute arising in the parties’ commercial relationship, as regulated by these Sales and Delivery Terms, which cannot be resolved amicably, shall be brought before the Court in Hjørring, Denmark.