Garantibestemmelser

Følgende vilkår er gældende for den garanti (”Garantien”), som ydes af Klimabrands A/S (”KB”):

1. Definitioner:

Medmindre andet fremgår af teksten, skal definitionerne angivet i KB’s Salgs- og leveringsbetingelser værende gældende i nærværende Garanti.

2. Anvendelsesområde:

2.1 Garantien omfatter KB’s produkter, som er købt af KB´s direkte forhandlere (”Forhandler”), og som er eller bliver installeret/anvendt hos private forbrugere. Garantien ydes alene til fordel for forhandleren (KB’s direkte aftalepart) og kan således ikke påberåbes af forhandlerens aftalepart (herunder Slutkunden) eller anden tredjemand – ej heller ved Installatørens konkurs, eller såfremt forhandleren undergives rekonstruktionsbehandling.
Garanti bortfalder ved kommerciel brug.

2.2 Garantien gælder i 2 år fra det tidspunkt hvor produktet sælges/installeres til/hos Slutkunden, produktet skal dog installeres senest 3 måneder efter at det er solgt til forhandleren.

2.3 For varmepumper med udvidet garanti gælder garantien i 5 år fra det tidspunkt hvor varmepumpen installeres hos slutkunden, varmepumpen skal dog installeres senest 3 måneder efter at den er solgt til forhandleren.

2.4 Garantien gælder alene for Luft/vand varmepumper, der er registreret på KB’s hjemmeside senest 2 uger efter installation hos Slutkunden eller som er installeret af KB’s servicepartnere.

2.5 Garantien omfatter alene produkter, der er installeret hos en Slutkunde i Norden (Danmark, Sverige, Norge & Finland) (kun brofaste øer).

2.6 KB kan til enhver tid ændre garantivilkårene og tilbagekalde Garantien. Enhver ændring eller tilbagekaldelse af Garantien har virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen af ændringen eller tilbagekaldelsen på KB’s hjemmeside (www.klimabrands.dk) og omfatter produkter bestilt efter dette tidspunkt.

3. Garanti:

3.1 Garantien dækker (såfremt betingelserne for garantien som nærmere beskrevet i afsnit 4 er opfyldt) fabrikationsfejl og materialefejl på produkter, som viser sig i garantiperioden og som er opstået under normal drift.

3.2 I tilfælde af fabrikationsfejl og materialefejl der er omfattet af garantien, vil KB – efter KB’s eget valg – enten reparere og/eller udskifte reservedele eller ombytte produktet. Garantien dækker ikke omkostninger som følge af at pladsforholdene gør arbejdet særlig vanskeligt eller omkostninger til udstyr som f.eks. kran, lift, stillads, etc. Garantiarbejdet skal udføres af en installatør, som er valgt af KB. Udbedringsarbejde som er udført uden foregående aftale med KB, er ikke dækket af garantien og erstattes ikke af KB. Plug&Play produkter repareres aldrig hos slutkunden men returneres til KB’s værksted i DK-9900 Frederikshavn efter godkendelse fra KB.
Reparation, udskiftning af dele eller ombytning udløser ikke automatisk ny garantiperiode.

3.3 Garantien giver ikke forhandleren andre rettigheder end anført i denne Garanti, og forhandleren kan ikke rette krav mod KB af nogen art, herunder krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning, herunder erstatning af omkostninger til el, fejlsøgning, dagbod eller lignende. Det præciseres, at Garantien alene ydes til fordel for forhandleren (KB’s direkte aftalepart), som nærmere beskrevet i punkt 2.2, hvorefter Slutkunden eller tredjemand i øvrigt ej heller kan rette krav mod KB af nogen art.

3.4 Hvis det under garantiarbejdet viser sig, at fejlen på produktet ikke er dækket af Garantien, men skyldes fejlagtig montage, håndtering, anvendelse, manglende rengøring, manglende vedligeholdelse eller lignende, og ved udkald i anledning af forhandlerens uvilje til selv at forsøge at genstarte produktet efter anvisninger fra teknisk support, faktureres den person/virksomhed som har oprettet sagen hos KB, for den anvendte tid i forbindelse med udkald, fejlfinding, reparation og/eller udskiftning, til KB’s gældende timetakst på 950dkr ex moms plus kørsel og materialeforbrug.

3.5 Garantien gælder ikke, hvis fejl ved produktet skyldes:

 • Udefrakommende forhold, fremmede elementer;
 • Ændringer eller tilføjelser til produktet;
 • Forkert brug, forkert installation, fejlopsætning i produkters styring;
 • Hærværk, forsømmelse;
 • Vi yder ikke overfladegaranti på vores produkter, hvis de har været anvendt i kystnære områder.
  Kystnære områder defineres som typisk 10 km fra kysten – i særlige tilfælde kan det dog være helt op til 25 km fra kysten pga. vindforhold.
 • Utilstrækkeligt netværk, fejl på router eller udfordringer forbundet med app;
 • Fejl der skyldes forhold ved eller fejl på bygningens elinstallation, rørinstallation, rørstørrelse på vandrør, gulvvarme, radiator størrelse etc.;
 • Sammenkobling eller installation af produkter med andre varmegivere som f.eks. solvarme, eksterne styringer, pumper og lignende, der ikke er beregnet til formålet;
 • Storm, frost, korrosion, lyn, overspænding, jordskælv, højvande, hagl, jordskred, oversvømmelse, eksplosion, brand og force majeure i øvrigt.
 • Specifikt robotstøvsuger som ikke er rengjort jævnligt for hår og partikler som begrænser bevægelse af hjul og herunder motoren.

3.6 Følgende forhold betragtes ikke som fabrikationsfejl eller materialefejl, og er derfor ikke dækket af garantien:

 • Manglende kølemiddel på produkter med kølemiddel.
 • Visuelle forringelser, som er indtrådt efter levering.
 • Dele, der må betragtes som almindelige sliddele, herunder filtre, ventiler, føler herunder mekanisk føler, varmeveksler, cirkulationspumpe, styringer herunder mekanisk relæ, motor herunder blæsermotor og lignende dele.

4. Betingelser for garanti:

4.1 KB har til brug for levering af luft til vand varmepumper udarbejdet en afleveringsrapport i blanketform. Denne afleveringsrapport skal være udfyldt ved aflevering af installationen til Slutkunden. Afleveringsrapporten skal opbevares af Slutkunden, eventuelt med kopi hos Installatøren.

4.2 Produkter skal være installeret af en autoriseret- og certificeret køle installatør og den gældende lovgivning skal følges. Det relevante principdiagram følges, se punkt 3.4. Alt el-arbejde i forbindelse med installationen skal være udført af autoriseret el-installatør og alt VVS-arbejde skal være udført af autoriseret VVS-installatør.
Som dokumentation kræves installationsfaktura for montagen for både luft/luft og luft/vand varmepumper, såvel som øvrige installations produkter.

4.3 Produkter skal serviceres af en af KB godkendt autoriseret- og certificeret køle installatør og være i overensstemmelse med gældende lovgivning. KB har udarbejdet en formular til servicerapport, som kan rekvireres ved henvendelse til KB, som skal udfyldes i forbindelse med serviceringen af luft/vand varmepumper. KB kræver i forhold til denne garanti, at alle luft/vand varmepumper, uanset fyldningsmængde, serviceres mindst én gang om året.

4.4 Såfremt ovenstående betingelser i punkt 4.1 til 4.3 for Garantien ikke er opfyldt, bortfalder Garantien, og der kan i den forbindelse ikke gøres nogen form for krav gældende overfor KB.

5. Påberåbelse af garantien:

5.1 Meddelelse i forbindelse med påberåbelse af garantien skal sendes ind via  https://klimabrands.dk/rma/, i garantiperioden og straks efter at fejlen er opdaget. Andre henvendelser vil ikke blive håndteret.

5.2 Meddelelsen i henhold til punkt 5.1 skal være ledsaget af original salgsfaktura, for luft til vand varmepumper bevis for udfyldt Afleveringsrapport i henhold til punkt 4.1. Ligeledes skal meddelelsen i henhold til punkt 5.1 også være ledsaget af kopi(er) af servicerapport, hvis luft/vand varmepumpen er ældre end 1 år, jf. punkt 4.3.

5.3 KB kan afvise en reklamation, hvis fejlen er utilstrækkeligt beskrevet eller der ikke medfølger relevant dokumentation.

6. Lovvalg og værneting:

6.1 Garantien er underlagt samme bestemmelser vedrørende lovvalg og værneting, som gør sig gældende for Salgs- og leveringsbetingelserne, jf. punkt 16 i Salgs- og leveringsbetingelserne.


Garantibestemmelser

Følgende vilkår er gjeldende for garantien (“Garantien”) som gis av Klimabrands A/S (“KB”):den garanti (”Garantien”), som ydes af Klimabrands A/S (”KB”):

Definisjoner:

Med mindre annet fremgår av teksten, skal definisjonene angitt i KB’s Salgs- og leveringsbetingelser være gjeldende i denne garantien.

2. Anvendelsesområde:

2.1 Garantien omfatter KB’s produkter som er kjøpt av KB’s direkte forhandlere (“Forhandler”), og som er eller blir installert/brukt av private forbrukere. Garantien gis kun til fordel for forhandleren (KB’s direkte avtalepart) og kan derfor ikke påberopes av forhandlerens avtalepart (inkludert sluttbrukeren) eller andre tredjeparter – heller ikke ved installatørens konkurs eller hvis forhandleren blir gjenstand for rekonstruksjonsbehandling. Garantien utløper ved kommersiell bruk.

2.2 Garantien gjelder i 2 år fra det tidspunktet produktet selges/installeres til/hos sluttbrukeren, produktet må imidlertid installeres senest 3 måneder etter at det er solgt til forhandleren.

2.3 For varmepumper med utvidet garanti gjelder garantien i 5 år fra det tidspunktet varmepumpen installeres hos sluttbrukeren, varmepumpen må imidlertid installeres senest 3 måneder etter at den er solgt til forhandleren.

2.4 Garantien gjelder kun for luft-/vannvarmepumper som er registrert på KB’s hjemmeside senest 2 uker etter installasjon hos sluttbrukeren, eller som er installert av KB’s servicepartnere.

2.5 Garantien omfatter kun produkter som er installert hos en sluttbruker i Norden (Danmark, Sverige, Norge og Finland) (kun fastlandsøyer).

2.6 KB kan til enhver tid endre garantivilkårene og tilbakekalle garantien. Enhver endring eller tilbakekalling av garantien får virkning fra tidspunktet for offentliggjøringen av endringen eller tilbakekallingen på KB’s hjemmeside (www.klimabrands.dk) og omfatter produkter bestilt etter dette tidspunktet.

3. Garanti:

3.1 Garantien dekker (forutsatt at vilkårene for garantien som nærmere beskrevet i avsnitt 4 er oppfylt) produksjonsfeil og materielle feil på produkter, som viser seg i garantiperioden og som oppstår under normal drift.

3.2 I tilfelle av produksjonsfeil og materielle feil som omfattes av garantien, vil KB – etter KB’s eget valg – enten reparere og/eller erstatte reservedeler eller erstatte produktet. Garantien dekker ikke kostnader som følge av at plassforholdene gjør arbeidet spesielt vanskelig, eller kostnader til utstyr som for eksempel kran, lift, stillas, osv. Garantiarbeidet skal utføres av en installatør valgt av KB. Utbedringsarbeid som er utført uten forhåndsaftale med KB, er ikke dekket av garantien og erstattes ikke av KB. Plug&Play-produkter repareres aldri hos sluttbrukeren, men returneres til KB’s verksted i DK-9900 Frederikshavn etter godkjenning fra KB. Reparasjon, utskifting av deler eller erstatning utløser ikke automatisk ny garantiperiode.

3.3 Garantien gir ikke forhandleren andre rettigheter enn de angitt i denne garantien, og forhandleren kan ikke rette krav mot KB av noen art, inkludert krav om forholdsmessig avslag, erstatning, inkludert erstatning av kostnader til strøm, feilsøking, dagsbøter eller lignende. Det presiseres at garantien kun gis til fordel for forhandleren (KB’s direkte avtalepart), som nærmere beskrevet i punkt 2.2, hvoretter sluttbrukeren eller tredjepart for øvrig heller ikke kan rette krav mot KB av noen art.

3.4 Hvis det under garantiarbeidet viser seg at feilen på produktet ikke er dekket av garantien, men skyldes feilmontering, håndtering, bruk, manglende rengjøring, manglende vedlikehold eller lignende, og ved oppmøte på grunn av forhandlerens uvilje til selv å prøve å starte produktet på nytt etter anvisninger fra teknisk støtte, faktureres personen/firmaet som opprettet saken hos KB, for den brukte tiden i forbindelse med oppmøte, feilsøking, reparasjon og/eller utskifting, til KB’s gjeldende timepris på 950 DKK ekskl. mva pluss kjøring og materialforbruk.

3.5 Garantien gjelder ikke hvis feil ved produktet skyldes:

 • Ytre påvirkninger, fremmedlegemer;
 • Endringer eller tillegg til produktet;
 • Feil bruk, feil installasjon, feiloppsett i produktets styring;
 • Hærverk, forsømmelse;
 • Vi gir ikke overflategaranti på våre produkter hvis de har vært brukt i kystnære områder.
  Kystnære områder defineres vanligvis som innenfor 10 km fra kysten – i spesielle tilfeller kan det imidlertid være helt opp til 25 km fra kysten på grunn av vindforhold.
 • Utilstrekkelig nettverk, feil på ruter eller utfordringer knyttet til app;
 • Feil som skyldes forhold ved eller feil på bygningens elektriske installasjon, rørinstallasjon, rørdiameter, gulvvarme, radiatorstørrelse, osv.;
 • Sammenkobling eller installasjon av produkter med andre varmegivere som for eksempel solvarme, eksterne styringer, pumper og lignende som ikke er beregnet til formålet;
 • Storm, frost, korrosjon, lyn, overspenning, jordskjelv, høyvann, hagl, jordskred, flom, eksplosjon, brann og force majeure for øvrig.
 • Spesifikt robotstøvsuger som ikke er rengjort jevnlig for hår og partikler som begrenser bevegelsen av hjul og derunder motoren.

3.6 Følgende forhold betraktes ikke som produksjonsfeil eller materielle feil, og er derfor ikke dekket av garantien:

 • Manglende kjølemedium på produkter med kjølemedium.
 • Visuelle forringelser som har oppstått etter levering.
 • Deler som kan betraktes som vanlige slitedeler, inkludert filtre, ventiler, sensorer inkludert mekaniske sensorer, varmevekslere, sirkulasjonspumpe, styringer inkludert mekaniske releer, motorer inkludert viftemotorer og lignende deler.

4. Betingelser for garantien:

4.1 KB har utarbeidet en leveringsrapport i blanketform for levering av luft-til-vann varmepumper. Denne leveringsrapporten skal fylles ut ved levering av installasjonen til sluttbrukeren. Leveringsrapporten skal oppbevares av sluttbrukeren, eventuelt med kopi hos installatøren.

4.2 Produktene må installeres av en autorisert og sertifisert kjøleinstallatør, og gjeldende lovgivning må følges. Det relevante prinsippskjemaet følges, se punkt 3.4. All elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen må utføres av en autorisert elektriker, og all VVS-arbeid må utføres av en autorisert VVS-installasjonsvirksomhet. Som dokumentasjon kreves installasjonsfaktura for monteringen av både luft-til-luft og luft-til-vann varmepumper, samt andre installasjonsprodukter.

4.3 Produktene må vedlikeholdes av en KB-godkjent autorisert og sertifisert kjøleinstallatør og være i samsvar med gjeldende lovgivning. KB har utarbeidet et skjema for service rapport, som kan bestilles ved henvendelse til KB, og som må fylles ut i forbindelse med vedlikehold av luft-til-vann varmepumper. KB krever i henhold til denne garantien at alle luft-til-vann varmepumper, uansett fyllingsmengde, må vedlikeholdes minst én gang i året.

4.4 Dersom ovennevnte betingelser i punkt 4.1 til 4.3 for garantien ikke er oppfylt, bortfaller garantien, og det kan i den forbindelse ikke gjøres noen form for krav gjeldende overfor KB.

5. Påberopelse av garantien:

5.1 Meddelelse ved påberopelse av garantien skal sendes inn via https://klimabrands.dk/rma/, i garantiperioden og umiddelbart etter at feilen er oppdaget. Andre henvendelser vil ikke bli behandlet.

5.2 Meddelelsen i henhold til punkt 5.1 må være ledsaget av original salgsfaktura, for luft-til-vann varmepumper bevis for utfylt leveringsrapport i henhold til punkt 4.1. På samme måte må meddelelsen i henhold til punkt 5.1 også være ledsaget av kopi(er) av service rapport, hvis luft-til-vann varmepumpen er eldre enn 1 år, jf. punkt 4.3.

5.3 KB kan avvise en reklamasjon hvis feilen er utilstrekkelig beskrevet eller det ikke følger med relevant dokumentasjon.

6. Lovvalg og verneting:

6.1 Garantien er underlagt samme bestemmelser angående lovvalg og verneting som gjelder for Salgs- og leveringsbetingelsene, jf. punkt 16 i Salgs- og leveringsbetingelsene.


Garantivillkor

Följande villkor gäller för garantin (”Garantin”) tillhandahållen av Klimabrands AB (”KB”):

1. Definitioner:

Om inget annat framgår från texten, ska definitionerna som anges i KB:s Försäljnings- och leveransvillkor vara gällande i denna Garanti.

2. Användningsområde:

2.1 Garantin omfattar KB:s produkter som köps av KB:s direkta återförsäljare (“Återförsäljare”) och som är eller kommer att installeras/användas av privata konsumenter. Garantin tillhandahålls endast till fördel för återförsäljaren (KB:s direkta avtalspart) och kan därför inte åberopas av återförsäljarens avtalspart (inklusive Slutkunden) eller annan tredje part – inte heller vid Installatörens konkurs eller om återförsäljaren utsätts för rekonstruktionsåtgärder. Garantin upphör vid kommersiell användning.

2.2 Garantin gäller i 2 år från den tidpunkt då produkten säljs/installeras till/hos Slutkunden, produkten måste dock installeras senast 3 månader efter att den har sålts till återförsäljaren.

2.3 För värmepumpar med utökad garanti gäller garantin i 5 år från den tidpunkt då värmepumpen installeras hos slutkunden, värmepumpen måste dock installeras senast 3 månader efter att den har sålts till återförsäljaren.

2.4 Garantin gäller endast för Luft/vatten-värmepumpar som är registrerade på KB:s hemsida senast 2 veckor efter installation hos Slutkunden eller som installerats av KB:s servicepartners.

2.5 Garantin omfattar endast produkter som är installerade hos en Slutkund i Norden (Danmark, Sverige, Norge & Finland) (endast fasta förbindelseöar).

2.6 KB kan när som helst ändra garantivillkoren och återkalla Garantin. Varje ändring eller återkallelse av Garantin träder i kraft från och med tidpunkten för offentliggörandet av ändringen eller återkallelsen på KB:s hemsida (www.klimabrands.dk) och omfattar produkter beställda efter denna tidpunkt.

3. Garanti:

3.1 Garantin täcker (om villkoren för garantin som närmare beskrivs i avsnitt 4 är uppfyllda) tillverkningsfel och materialfel på produkter som uppstår under garantiperioden och som har uppstått under normal drift.

3.2 Vid fall av tillverkningsfel och materialfel som omfattas av garantin kommer KB – efter KB:s eget val – antingen att reparera och/eller byta ut reservdelar eller byta ut produkten. Garantin täcker inte kostnader på grund av att arbetsförhållandena gör arbetet särskilt svårt eller kostnader för utrustning som kran, lyft, ställning, etc. Garantiarbete ska utföras av en installatör som valts av KB. Reparationsarbete som utförts utan föregående överenskommelse med KB täcks inte av garantin och ersätts inte av KB. Plug&Play-produkter repareras aldrig hos slutkunden utan skickas tillbaka till KB:s verkstad i DK-9900 Frederikshavn efter godkännande från KB. Reparation, byte av delar eller utbyte av produkt utlöser inte automatiskt en ny garantiperiod.

3.3 Garantin ger inte återförsäljaren några andra rättigheter än de som anges i denna Garanti, och återförsäljaren kan inte göra anspråk mot KB av något slag, inklusive anspråk på proportionell nedsättning, skadestånd, inklusive ersättning för kostnader för el, felsökning, dagböter eller liknande. Det förtydligas att Garantin endast tillhandahålls till fördel för återförsäljaren (KB:s direkta avtalspart), enligt närmare beskrivning i punkt 2.2, varpå slutkunden eller tredje part inte heller kan göra anspråk mot KB av något slag.

3.4 Om det vid garantiarbetet visar sig att felet på produkten inte omfattas av Garantin utan beror på felaktig montering, hantering, användning, bristande rengöring, bristande underhåll eller liknande, och vid utkallning på grund av återförsäljarens ovilja att själv försöka starta om produkten enligt anvisningar från teknisk support, faktureras personen/företaget som har skapat ärendet hos KB för den använda tiden i samband med utkallning, felsökning, reparation och/eller byte, enligt KB:s gällande timtaxa på 950 DKK exklusive moms plus resor och materialförbrukning.

3.5 Garantin gäller inte om felet på produkten beror på:

 • Udefrakommende förhållanden, främmande element;
 • Ändringar eller tillägg till produkten;
 • Felaktig användning, felinstallation, felkonfiguration av produkters styrning;
 • Skadegörelse, försummelse;
 • Vi lämnar ingen ytgaranti på våra produkter om de har använts i kustnära områden.
  Kustnära områden definieras vanligtvis som inom 10 km från kusten – i särskilda fall kan det dock vara upp till 25 km från kusten på grund av vindförhållanden.
 • Otillräckligt nätverk, fel på router eller utmaningar kopplade till appen;
 • Fel som beror på förhållanden eller fel på byggnadens elinstallation, rörsystem, rörstorlek på vattenledningar, golvvärme, radiatorstorlek etc.;
 • Anslutning eller installation av produkter med andra värmegivare som t.ex. solvärme, externa styrenheter, pumpar och liknande som inte är avsedda för ändamålet;
 • Storm, frost, korrosion, blixtnedslag, överspänning, jordbävning, högvatten, hagel, jordskred, översvämning, explosion, brand och force majeure i övrigt.
 • Specifikt gällande robotdammsugare som inte har rengjorts regelbundet för hår och partiklar som begränsar rörelsen av hjulen och därmed motorn.

3.6 Följande förhållanden betraktas inte som tillverkningsfel eller materialfel och omfattas därför inte av garantin:

 • Brist på kylmedel på produkter med kylmedel.
 • Visuella försämringar som inträffat efter leverans.
 • Delar som kan betraktas som vanliga slitdelar, inklusive filter, ventiler, givare inklusive mekanisk givare, värmeväxlare, cirkulationspump, styrenheter inklusive mekanisk relä, motor inklusive fläktmotor och liknande delar.

4. Vilkår for garanti:

4.1 KB har utformat en avlämningsrapport i blanketform för leverans av luft-vattenvärmepumpar. Denna avlämningsrapport måste fyllas i vid leverans av installationen till Slutkunden. Avlämningsrapporten ska förvaras av Slutkunden, eventuellt med en kopia hos Installatören.

4.2 Produkterna måste installeras av en auktoriserad och certifierad kylinstallatör och gällande lagstiftning måste följas. Det relevanta principdiagrammet ska följas, se punkt 3.4. Allt elarbete i samband med installationen måste utföras av en auktoriserad elinstallatör och all VVS-arbete måste utföras av en auktoriserad VVS-installatör. Som dokumentation krävs installationsfaktura för monteringen av både luft/luft och luft/vatten-värmepumpar, liksom övriga installationsprodukter.

4.3 Produkterna måste underhållas av en av KB godkänd auktoriserad och certifierad kylinstallatör och vara i enlighet med gällande lagstiftning. KB har utformat en formulär för serviceprotokoll som kan erhållas genom att kontakta KB, vilket måste fyllas i vid service av luft-vattenvärmepumpar. KB kräver för denna garanti att alla luft-vattenvärmepumpar, oavsett fyllnadsnivå, underhålls minst en gång per år.

4.4 Om ovanstående villkor i punkt 4.1 till 4.3 för garantin inte uppfylls, upphör garantin att gälla och det kan i detta sammanhang inte göras några anspråk gentemot KB.

5. Påkallelse av garantin:

5.1 Meddelande vid påkallelse av garantin ska skickas in via https://klimabrands.dk/rma/, under garantiperioden och omedelbart efter att felet har upptäckts. Andra förfrågningar kommer inte att hanteras.

5.2 Meddelandet enligt punkt 5.1 måste åtföljas av originalfakturan, för luft-vattenvärmepumpar ett bevis på ifylld avlämningsrapport enligt punkt 4.1. Dessutom måste meddelandet enligt punkt 5.1 också åtföljas av kopia/kopior av serviceprotokoll, om luft-vattenvärmepumpen är äldre än 1 år enligt punkt 4.3.

5.3 KB kan avvisa en reklamation om felet är otillräckligt beskrivet eller om relevant dokumentation inte bifogas.

6. Lagval och domstol:

6.1 Garantin omfattas av samma bestämmelser angående lagval och behörig domstol som gäller för Försäljnings- och leveransvillkoren enligt punkt 16 i Försäljnings- och leveransvillkoren.


Warranty provisions

The following terms apply to the warranty (“Warranty”) provided by Klimabrands A/S (“KB”):

1. Definitioner:

Unless otherwise stated in the text, the definitions provided in KB’s Sales and Delivery Terms shall apply to this Warranty.

2. Scope of Application:

2.1 The warranty covers KB’s products purchased from KB’s direct dealers (“Dealer”) and installed/used by private consumers. The warranty is provided solely for the benefit of the dealer (KB’s direct contracting party) and thus cannot be invoked by the dealer’s contracting party (including the End Customer) or any other third party – not even in the event of the Installer’s bankruptcy or if the dealer is subjected to reconstruction proceedings. Warranty is void for commercial use.

2.2 The warranty is valid for 2 years from the time the product is sold/installed to/by the End Customer, however, the product must be installed within 3 months of being sold to the dealer.

2.3 For heat pumps with extended warranty, the warranty is valid for 5 years from the time the heat pump is installed at the End Customer’s premises, however, the heat pump must be installed within 3 months of being sold to the dealer.

2.4 The warranty applies only to Air/Water heat pumps that are registered on KB’s website within 2 weeks after installation at the End Customer’s premises or that are installed by KB’s service partners.

2.5 The warranty covers only products installed at an End Customer’s premises in the Nordic region (Denmark, Sweden, Norway & Finland) (excluding islands without fixed links).

2.6 KB may change the warranty terms and revoke the Warranty at any time. Any changes or revocation of the Warranty shall take effect from the time of publication of the amendment or revocation on KB’s website (www.klimabrands.dk) and shall apply to products ordered after that time.

3. Warranty:

3.1 The warranty covers (provided the warranty conditions as described in section 4 are met) manufacturing defects and material defects in products that occur during the warranty period and arise during normal operation.

3.2 In the event of manufacturing defects and material defects covered by the warranty, KB – at KB’s own discretion – will either repair and/or replace parts or exchange the product. The warranty does not cover costs resulting from difficult work conditions or costs for equipment such as crane, lift, scaffolding, etc. Warranty work must be carried out by an installer chosen by KB. Repair work carried out without prior agreement with KB is not covered by the warranty and will not be reimbursed by KB. Plug&Play products are never repaired on-site but returned to KB’s workshop in DK-9900 Frederikshavn after approval from KB. Repair, replacement of parts, or exchange do not automatically trigger a new warranty period.

3.3 The warranty does not grant the dealer any rights other than those stated in this Warranty, and the dealer cannot make claims against KB of any kind, including claims for proportional discount, compensation, including compensation for costs for electricity, troubleshooting, daily fines, or similar. It is clarified that the Warranty is provided solely for the benefit of the dealer (KB’s direct contracting party), as further described in paragraph 2.2, whereby the End Customer or any other third party cannot make claims against KB of any kind.

3.4 If during warranty work it is found that the fault in the product is not covered by the Warranty but is due to incorrect installation, handling, use, lack of cleaning, lack of maintenance, or similar, and in case of a service call due to the dealer’s reluctance to attempt to restart the product after instructions from technical support, the person/company that initiated the case with KB will be billed for the time spent on the service call, troubleshooting, repair, and/or replacement at KB’s applicable hourly rate of 950 DKK excluding VAT plus travel and material consumption.

3.5 The warranty does not apply if the product fault is due to:

 • 3.5 External factors, foreign objects;
 • Alterations or additions to the product;
 • Incorrect use, improper installation, misconfiguration in product control systems;
 • Vandalism, neglect;
 • We do not provide surface warranty on our products if they have been used in coastal areas.
  Coastal areas are typically defined as within 10 km from the coast – in special cases, however, it can be up to 25 km from the coast due to wind conditions.
 • Insufficient network, router malfunction, or challenges related to the app;
 • Faults resulting from conditions or faults in the building’s electrical installation, pipe installation, pipe size, underfloor heating, radiator size, etc.;
 • Interconnection or installation of products with other heat sources such as solar heating, external controls, pumps, and similar, not intended for this purpose;
 • Storms, frost, corrosion, lightning, power surges, earthquakes, high tides, hail, landslides, floods, explosions, fires, and other force majeure events.
 • Specifically, robot vacuum cleaners that have not been regularly cleaned of hair and particles that restrict the movement of wheels and, consequently, the motor.

3.6 The following conditions are not considered manufacturing defects or material defects and are therefore not covered by the warranty:

 • Lack of refrigerant in products containing refrigerant.
 • Visual deteriorations occurring after delivery.
 • Parts considered as normal wear and tear items, including filters, valves, sensors including mechanical sensors, heat exchangers, circulation pumps, controls including mechanical relays, motors including fan motors, and similar components.

Warranty Conditions:

4.1 For the delivery of air-to-water heat pumps, KB has prepared a delivery report in a standardized form. This delivery report must be completed upon delivery of the installation to the End Customer. The delivery report must be kept by the End Customer, possibly with a copy retained by the Installer.

4.2 Products must be installed by an authorized and certified refrigeration installer, and compliance with applicable legislation is required. The relevant schematic diagram must be followed, as outlined in section 3.4. All electrical work related to the installation must be performed by an authorized electrical installer, and all plumbing work must be carried out by an authorized plumbing installer. Documentation required includes installation invoices for both air-to-air and air-to-water heat pumps, as well as other installation products.

4.3 Products must be serviced by a KB-approved authorized and certified refrigeration installer and comply with applicable legislation. KB has prepared a service report form, which can be requested from KB and must be completed in connection with the servicing of air-to-water heat pumps. KB requires, in relation to this warranty, that all air-to-water heat pumps, regardless of refrigerant quantity, be serviced at least once a year.

4.4 If the above conditions in sections 4.1 to 4.3 for the Warranty are not met, the Warranty is void, and no claims can be made against KB in this regard.

5. Claiming the Warranty:

5.1 Notification for claiming the warranty must be submitted via https://klimabrands.dk/rma/ during the warranty period and immediately after the fault is discovered. Other inquiries will not be handled.

5.2 The notification as per point 5.1 must be accompanied by the original sales invoice, for air-to-water heat pumps proof of completed Delivery Report as per point 4.1. Likewise, the notification as per point 5.1 must also be accompanied by copy(ies) of service report(s) if the air-to-water heat pump is older than 1 year, cf. point 4.3.

5.3 KB may reject a claim if the fault is inadequately described or if relevant documentation is not provided.

6. Choice of Law and Jurisdiction:

6.1 The Warranty is subject to the same provisions regarding choice of law and jurisdiction as those applicable to the Sales and Delivery Terms, cf. point 16 of the Sales and Delivery Terms.